HTML

+387 35 369 419
Aktivnosti

R J E Š E NJ E o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona

 

13.04.2023 09:07
Slika
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
TUZLA

Broj: 13/1-33-31785/22
Tuzla, 02.12.2022. godine

Na osnovu člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, prečišćeni tekst, broj: 10/18), a u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 13), te člana 205., stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 4. Odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o utvrđivanju organizacije i rada mrtvozorničke službe kojom se osigurava pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj:13/1-33-31782/22 od 02.12.2022. godine, Ministar zdravstva d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona

Član 1.
Ovim Rješenjem imenuju se doktori medicine - mrtvozornici ovlašteni za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: mrtvozornici) za Gradove i općine i to:

GRAD TUZLA

1. dr. Lejla Kuluglija Memišević, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Mustafe Hukića br. 7. Tuzla
(061/179-519),
2. dr. Snježana Rakovac, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Armije BiH br. 25., Tuzla, (061/830-014),
3. dr. Selma Mehačević, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Ive Andrića br. 60. Tuzla (061 944 340),
4. dr. Hajriz Alihodžić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Batva br. 10., Tuzla (061/743-236),
5. dr. Amna Srabović Okanović, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, M. Tita br. 157., Tuzla
(061/716-192),
6. dr. Alma Hasanović Husić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Kula br. 40., Tuzla (061/868-866),
7. dr. Igor Pejić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Krečanska br. 19., Tuzla (061/193-969),
8. dr. Boško Urošević, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevića br. 4., Tuzla (035/282-292),
9. dr. Azra Hamzić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Izeta Sarajlića bb, Tuzla (063/213-344),
10. dr. Nedžada Džinđovski, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, M. Tita br. 56., Tuzla (061/294-222)
11. dr. Emina Morić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. II Tuzlanske brigade br.4., Tuzla
(061/282-111),
12. dr. Anela Pejzić Tursić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Admira Dedića br.137., Tuzla
(061/831-236),
13. dr. Anela Agić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Pazar br.8., Tuzla (062/845-048),
14. dr. Nermin Šehić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Albina Herljevića br. 13., Tuzla,
(061/949-969),
15. dr. Emir Jahić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića br. 11., Tuzla,
(062/200-041),
16. dr. Azra Fejzić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Ive Andrića 55., Tuzla, (061/727-683),
17. dr. Maida Zahirović, zaposlena u JZNU Dom zdravlja Tuzla, ul. Armije BiH br.17., Tuzla,
(061/989-618),
18. dr. Asja Bakalović, zaposlena u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, ul. Igmanski marš broj 4.
(062/432-462) i
19. dr. Monika Trstenjak, zaposlena u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, ul. Mirze
Hadžimehmedovića broj 2/2, (062/277-264),
20. dr. Lejla Spahić, zaposlena u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, Grabovica Donja broj 7.
(062/100-861),
21. dr. Amar Hadžić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, Rudarska B6 4/16
(062/242-263).


GRAD SREBRENIK

1. dr. Edis Joldić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Tuzla (062/934-504),
2. dr. Amir Imširović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Srebrenik, (061/649-845),
3. dr. Ešref Harčinović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Srebrenik, (061/152-006),
4. dr. Zaim Durić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Novo naselje Sječe, (061/391-509),
5. dr. Vedad Nukić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Duboki Potok Srebrenik, (061/963-478),
6. dr. Azra Imširović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Tinja Gornja bb Srebrenik,(061/364-030),
7. dr. Belkisa Ibrišimović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Srebrenik, Duboki Potok Srebrenik, (061/634-987).

GRAD LUKAVAC

1. dr. Nermin Begić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Lukavac, Ul. Derviša Sušića bb, Lukavac,
(061/169-053),
2. dr. Ilma Kovačević, zaposlena u JZU Dom zdravlja Lukavac, Devetak bb, Lukavac (062/310-113)
3. dr. Jasmin Alić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Lukavac, Babice br. 25. Lukavac (061/879-007),
4. dr. Amir Halilović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Lukavac, ul. Tuzlanski odred 192., Lukavac,
(061/549-598),
5. dr. Adnan Aljukić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Lukavac, Prokosovići bb, Lukavac (061/168-420)

GRAD GRAČANICA

1. dr. Jasmin Hadžić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica, Gračanica - Ritašići bb (066/186-392),
2. dr. Sadmir Hatunić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica,Miričina-Polje bb (061/882-921),
3. dr. Šefko Sulejmanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica,Gornja Loginja bb ( 061/517-227),
4. dr. Adnan Muslimović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica, Rašljeva, Mehići bb. (061/412-102),
5. dr. Edis Aljić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica, Riječka bb, Gračanica (061/634-222),
6. dr. Murisa Ustavdić Šarić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Gračanica, ul. Riječka br. 39. Gračanica,
(061/716-964),i
7. dr. Saša Operhal, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gračanica, ul. Bosanska br. 9A,Gračanica,
(061/505-221).


GRAD GRADAČAC

1. dr. Semir Turbić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gradačac, Ul. Reufa Huseinagića 1., Gradačac
(061/503-143),
2. dr. Teufik Zahirović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gradačac, Ul.XVI Muslimanske patriotske brigade bb,
Gradačac (061/191-309),
3. dr. Mirza Peštalić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Gradačac, Ul. Šehitluci bb, Gradačac (061/666-098).


GRAD ŽIVINICE

1. dr. Elvedin Osmanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Goste Lazarevića br.164. Tuzla
(061/424-904),
2. dr. Avdurahman Kunić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Veljka Lukića br.60. Tuzla (061/830-056),
3. dr. Admir Mukinović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Donji Bučik bb, Šerići, Živinice
(061/963-265),
4. dr. Džemal Jusić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Tuzla, Mirze Hadžimehmedovića 16
(061/885-184),
5. dr. Mirza Mukinović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, ul. Bosanska br.36 A, Živinice (061/656-346),
6. dr. Admir Horozić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Tuzla, Albina Herljevića br.7 (062/645-495),
7. dr. Adnan Šehanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Dobrnja 43. Tuzla (062/681-271),
8. dr. Hazim Nurkić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Živinice, Svojat bb (061/730-565),
9. dr. Sedina Bosankić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Živinice, Živinice, Sprečanska bb (061/946-937),
10. dr. Mirjana Mandušić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Živinice, Tuzla, Pasci Donji bb (061/958-798),
11. dr. Elvir Kamenjašević, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Ulica Oslobođenja bb, Živinice,
(062/953-332),
12. dr. Mirhad Osmić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Priluk bb Živinice (062/431-901),
13. dr. Kemal Halilčević, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Dubrave Gornje bb, Živinice, (062/479-510) i
14. dr. Edis Trumić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, Đurđevik bb, Živinice, (061/040-952).

OPĆINA KLADANJ

1. dr. Muamer Leković, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, Ul. Oslobođenja-Sarajka B21/III Živinice,
(061/735-971),
2. dr. Merima Salihović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Kladanj, Ul. Starić bb Kladanj (061/814-321),
3. dr. Ahmed Mezetović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, Plahovići br.53. Kladanj (061/658-900),
4. dr. Mirel Hamzić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, ul. Tarevo bb, Kladanj (062/630-379),
5. dr. Admir Džanić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, ul.Oslobođenja br.3. Živinice (063/731-793),
6. dr. Jasna Imamović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Kladanj, ul. Magistralni put br. 57. Živinice
(061/560-999),
7. dr. Emir Kanjić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, ul. Fadila Kurtagića broj 6, Kladanj, (061/374-238),
8. dr. Samir Jusupović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kladanj, Branilaca Bosne br.24., Kladanj (061/831-342),
9. dr. Hanka Salihović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Kladanj, ul. Kladanjske brigade br. 52.
(062/283-790)

OPĆINA TEOČAK

1. dr. Hajrudin Haračić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Teočak, Centar bb, Teočak (062/344-652),
2. dr. Azra Alihodžić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Sniježnica bb, Teočak (061/657-890)
3. dr. Ilma Mehmedović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Bilalići bb, Teočak (061/688-565),
4. dr. Lejla Kunosić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Ul. Slavka Mičića 3., Tuzla (062/344-907),
5. dr. Sadija Musić Bubić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Ul. Hasana Brkića 88., Tuzla (061/626-015)
(061/527-698),
6. dr. Lela Husić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Ul. Dr. Mladena Stojanovića 19., Tuzla
(062/377-457),
7. dr. Amira Guber, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Gornja Tuzla, ul. Bosanska 56. Tuzla,
(061/084-882),
8. dr. Mariza Šabačkić-Nuhanović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Teočak, Centar bb, Teočak (061/296-621)


OPĆINA ČELIĆ

1. dr. Alen Hodžić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Čelić, ul. Kulina Bana br.1., Srebrenik, (061/638-156),
2. dr. Kenan Mulalić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Čelić, Ul. Armije Republike BiH I br. 520. Tuzla,
(061/679-214),
3. dr. Danica Arnautović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Čelić, Ul. Krečanska 9., Tuzla (061/662-984),
4. dr. Selma Žunić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Čelić, ul. Jalska br. 8., Tuzla (061/655-415),
5. dr. Zekerija Avdić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Čelić, ul. Antuna Branka Šimića br. 6. Brčko
(062/995-430).

OPĆINA SAPNA

1. dr. Mirzet Džuzdanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Tuzla (061/018-428),
2. dr. Naji Al-Saleh, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Kalesija (061/672-041),
3. dr. Amir Halilović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Kalesija (061/856-075),
4. dr. Edin Jahić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Tuzla (061/966-680),
5. dr. Edis Selimović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Sapna (061/814-835),
6. dr. Mirza Mulaosmanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, ul. 15. Maj, Tuzla (062/497-959),
7. dr. Adnan Osmanbegović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Kraljevići bb, Sapna (062/847-514),
8. dr. Samila Altumbabić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Sapna, Stupine B 3-3 Tuzla (061/679-203),
9. dr. Elvedina Halilović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Sapna, Kalesijskih brigada 7.Kalesija (061/649-409),
10. dr. Nefira Hadžić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Sapna, Kraljevići bb, Sapna (061/879-820),
11. dr. Elvis Nuhanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Sapna, Vitinica bb, Sapna (062/387-962).

OPĆINA BANOVIĆI

1. dr. Harun Bećirović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Banovići, ul. Alije Izetbegovića 72., Banovići
(061/393-898),
2. dr. Nermin Kovačević, zaposlen u JZU Dom zdravlja Banovići, Banovići Selo bb, Banovići
(061/552-819),
3. dr. Mensura Šarić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Banovići, ul. Habetova br.5. Banovići
(061/958-173),
4. dr. Amela Kasumović, zaposlena u JZU Dom zdravlja Banovići, Banovići Selo bb, Banovići
(064/441-9950),
5. dr. Ibro Habibović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Banovići, Rudarska broj 9. Banovići
(062/185-543),
6. dr. Adnan Čergić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Banovići, Borovac bb, Banovići (060/334-4599)


OPĆINA KALESIJA

1. dr. Muhamed Osmanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Kalesija Gornja bb, (061/730-590),
2. dr. Nermin Kuralić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Tojšići bb, Kalesija (061/680-729),
3. dr. Ahmet Tuzlak, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Novo Naselje-Solina 49., Tuzla (062/120-056),
4. dr. Admir Šmigalović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Tojšići bb, Kalesija, (062/975-653),
5. dr. Jusuf Mešanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Gornje Vukovije bb, Kalesija, (061/268-483),
6. dr. Jasmin Kulanić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Gornje Vukovije bb, Kalesija (061/657-569),
7. dr. Arnel Karavdić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Kikači bb, Kalesija (062/687-333),
8. dr. Emir Alibašić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Kalesija, Sarači bb, Kalesija (061/962-431).


OPĆINA DOBOJ-ISTOK

1. dr. Halid Husanović, zaposlen u JZU Dom zdravlja Doboj-Istok, Gračanica (061/292-499)
2. dr. Kenan Mujkić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Doboj-Istok, Klokotnica, Doboj Istok (062/443-455)
3. dr. Jasmin Banjić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Doboj-Istok, Klokotnica, Doboj Istok (061/681-152)
4. dr. Sadeta Karić Mujić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Doboj-Istok, Klokotnica bb, Klokotnica
(061/318-775).

Član 2.
Mrtvozornici iz člana 1. ovog Rješenja, utvrđivanje vremena i uzroka smrti vršit će u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine FBiH“, broj: 79/13 i 9/14) ( u daljem tekstu: Pravilnik).
Član 3.

Mrtvozorniku pripada naknada u visini i način isplate po jednom pregledu u skladu sa tačkom III Odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o iznosu sredstava za rad i organizaciju pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove i način isplate broj: 13/1-33-31783/22 od 02.12.2022. godine.

Član 4.

Mrtvozornik se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
Mrtvozornik može biti razrješen dužnosti i prije proteka vremena na koji je imenovan u slučajevima utvrđenim odredbom člana 5. Pravilnika.
Član 5.

Mrtvozornici su dužni mjesečno sačinjavati izvještaj o izvršenim pregledima sa podacima iz knjige evidencija o izvršenim pregledima umrlih osoba iz člana 23. stav 2. Pravilnika i isti dostavljati Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JZU Domu zdravlja čiji je radnik.

Član 6.

Ministarstvo će svakom imenovanom mrtvozorniku izdati iskaznicu čiji je oblik i sadržaj propisan na Obrascu 1. Pravilnika.
Član 7.

JZU Dom zdravlja čiji je mrtvozornik radnik će obezbjediti prevoz i dovoljan broj propisanih Obrazaca (2.3.4.5.i 6).
Oblik i sadržaj obrazaca iz stava 1. ovog člana su propisani Pravilnikom.

Član 8.

Po okončanju kalendarske godine, knjiga evidencija mrtvozornika se zaključuje i dostavlja na ovjeru Ministarstvu u skladu sa članom 23. stav (6) Pravilnika.

Član 9.

O imenovanim mrtvozornicima te o organizaciji i načinu rada mrtvozorničke službe, Ministarstvo će informisati javnost na svojoj web stranici i ujedno će obavijestiti sve domove zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona.
Ministarstvo je dužno sve matične urede Grada/općina sa područja Tuzlanskog kantona obavijestiti o imenovanim mrtvozornicima, odmah nakon imenovanja.

Član 10.

Mrtvozornici imenovani u skladu sa ovim Rješenjem, dužni su obaviti edukaciju, po pozivu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, shodno odredbama člana 25. tačka (5), kao i člana 27. Pravilnika, a ukoliko ne završe edukaciju, brišu se iz evidencije mrtvozornika.
Član 11.

Od dana primjene ovog Rješenja, stavljaju se van snage Rješenja Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-37-27903/18 od 04.12.2018. godine, broj: 13/1-37-27903-1/18 od 17.12.2018. godine, broj: 13/1-37-27903-2/18 od 07.01.2019. godine, broj: 13/1-37-27903-3/18 od 20.12.2019. godine, broj: 13/1-37-27903-4/18 od 21.12.2020. godine, broj: 13/1-37-27903-5/18 od 15.02.2021. godine, broj: 13/1-37-27903-6/18 od 21.04.2021. godine, broj: 13/1-37-27903-7/18 od 11.10.2021. godine, broj: 13/1-37-27903-8/18 od 07.02.2022. godine, broj: 13/1-37-27903-9/18 od 15.04.2022. godine i broj: 13/1-37-27903-10/18 od 24.10.2022. godine.

Član 12.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i na web stranici Ministarstva, a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.Dostavljeno: 
Imenovanim
Grad/Općine na TK- Matični ured
Domovi zdravlja TK dr.stom. 
Evidencija
a/a

M I N I S T A R
Dajana Čolić
0 0