HTML

+387 35 369 419
Konkursi i javni pozivi

R J E Š E NJ E o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona

 

20.09.2023 14:21
 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

TUZLA

 

Broj: 13/1-33-31785-1/22

Tuzla, 13.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, prečišćeni tekst, broj: 10/18), a u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 13), te člana 205., stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 4. Odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o utvrđivanju organizacije i rada mrtvozorničke službe kojom se osigurava pregledutvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj:13/1-33-31782/22 od 02.12.2022. godine, Ministar zdravstva d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona

 

 

Član 1.

U Rješenju o imenovanju doktora medicine - mrtvozornici ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785/22 od 02.12.2022. godine u Članu 1., mijenja se i glasi:

 

GRAD TUZLA

 

Tačka 14. „dr. Nermin Šehić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevića br. 13., Tuzla (061/949-969)”, mijenja se i glasi:

14. „dr. Dino Zubčević, zaposlen u JZNU Dom zdravlja Tuzla, Džafer Mahala br. 64., Tuzla, (062/276-764)”,

Tačka 21. „dr. Amar Hadžić, zaposlen u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, Rudarska B6, 4/16 (062/242-263)” briše se.

 

 

OPĆINA ČELIĆ

 

Tačka 5. „dr. Zekerija Avdić, zaposlen u JZU Dom zdravlja Čelić, ul. Antuna Branka Šimića br. 6. Brčko (062/995-430)”, mijenja se i glasi:

  1. dr. Aida Ždralić Bašić, zaposlena u JZU Dom zdravlja Čelić, ul. Osmana Smajića Smaje br. 8. Šibošnica, općina Čelić, (061/105-515)”.

 

Član 2.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i web stranici Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

 

 

Dostavljeno:

1x Imenovanim

1x Matični ured Grada Tuzla i općine Čelić dr.stom.

1x JZU Domovi zdravlja Tuzla i Čelić

1x Evidencija

1x a/a

M I N I S T A R
Dajana Čolić

0 0