HTML

+387 35 369 419

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva kao organ uprave Kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji su utvrđeni članom 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", prečišćeni tekst - broj: 10/18) i drugim zakonima i propisima.

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standara ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblasti iz nadležnosti Ministarstva;
 • razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti
 • unapređenje preventivne zdravstvene zaštite;
 • stručno-medicinski nadzor nad radom javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika;
 • razvoj naučnoistraživačke djelatnosti u resornoj oblasti;
 • preduzimanje i sprovođenje mjera i akcija za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 • zaštitu od štetnog djelovanja jonizirajućeg zračenja i radijacionu bezbijednost, kao i zaštitu od štetnih uticaja okoline na zdravlje građana;
 • promet lijekova, otrova i opojnih droga;
 • zdravstveno-statističku djelatnost;
 • nadzor nad radom ustanova u oblasti zdravstva;
 • vođenje registra ustanova zdravstvene zaštite za područje Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje inspekcijskog nadzora u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje i drugih poslova u skladu sa zakonom.
0 0