HTML

+387 35 369 419

Zakoni

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13);
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18);
3. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
4. Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
5. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, („Službene novine Federacije BiH", br. 75/09 i 95/17);
6. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18);
7. Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH", broj 56/13);
8. Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
9. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 43/13);
10. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
11. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH", broj 58/08);
12. Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije BiH", broj 109/12);
13. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
14. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
15. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13);
16. Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17);
17. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11);1
18. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
19. Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
20. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/07);
21. Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH", broj 8/06).
0 0